Skip links

Szkolenia dedykowane TRIZ

Dopasowany materiał i wiedza do bieżących zadań i ich niezwłocznego rozwiązania

Jak pokazują doświadczenia przedsiębiorstw, w których metodyka została wdrożona, wykorzystanie TRIZ powoduje od 3 do 5 razy szybsze tworzenie pożądanych rozwiązań, lub pozwala znacząco poprawiać wydajność istniejących procesów. Nasze szkolenia zamknięte realizowane są z wykorzystaniem realnych przykładów, wspólnie dobranych problemów technicznych, z którymi obecnie boryka się Państwa firma.

Certyfikacyjne szkolenie dedykowane dla Twojej firmy z Novismo

 • Szkolenie prowadzimy zgodnie z publikowanymi wytycznymi programu nauczania MA TRIZ.
 • Program obejmuje wszystkie zagadnienia współczesnej TRIZ.
 • Agenda to łącznie 24 godziny zajęć z najlepszymi trenerami (3 dni zajęć).
 • Uczestnicy otrzymują materiały w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Szkolenie kończy się pisemnym testem – zaliczenie egzaminu poświadczane jest międzynarodowym certyfikatem MA TRIZ.

Liczy się rezultat

Szkolenie zamknięte przygotowujemy z uwzględnieniem specyfiki i indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, zawsze jest zgodne z oficjalnie publikowanymi wymogami MA TRIZ. Ale na życzenie dobieramy i realizujemy program szkolenia uwzględniający inne narzędzia metodyki, które są pilnie pożądane w  przez zespół danym czasie do szybkiego uzyskania  rozwiązania.

Zakres materiału wymaganego do zaliczenia egzaminu uzupełniamy wówczas w drugim etapie – w taki sposób, aby uczestnicy posiadali pełną wiedzę do uzyskania certyfikatu i móc być wpisanym na międzynarodową listę obejmującą obecnie ponad 26 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).

Po pierwsze wynik finansowy

Zajęcia mają na celu poznanie i natychmiastowe zastosowanie w zespołach projektowych narzędzi do systemowego i szybkiego tworzenia rozwiązań i ulepszeń. Rezultatem jest to, że przeszkoleni specjaliści chętnie zaczynają pracować z zadaniami i uzyskiwać rezultaty w tzw. projektach z  grupy „cost reduction”. Projekty te obejmują zadnia stosunkowo proste i krótkoterminowe w realizacji, stąd szybko przynoszą pierwsze rezultaty w postaci oszczędności. Największe korzyści dają jednak opracowania średnio i długoterminowe, wynikiem których są najczęściej wnioski patentowe przekładające się na wymierne korzyści dla całej firmy.

Zmotywowany Zespół

Szef firmy, doświadczony menadżer doskonale wie, że nie ma lepszej motywacji do pracy jak osobiście osiągane przez pracowników sukcesy. Czy opracowanie innowacji można pozostawić łutowi szczęścia, pozostać przy metodach burzy mózgu i żmudnych doświadczeniach? Lepiej będzie pracę wykonać systemowo z zastosowaniem algorytmicznego podejścia sprawdzonej metodyki pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.

 1. Metody aktywacji twórczego myślenia i generowania pomysłów – rodzaje, podstawy, obszary zastosowania, ranking przydatności;
 2. Podstawy innowacji – historia rozwoju innowacji, rodzaje innowacji ze względu na obiekt innowacji, ich radykalność i źródło pochodzenia;
 3. Historia rozwoju Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań i stworzenia MA TRIZ;
 4. Podstawowe pojęcia TRIZ – przedmiot nauki TRIZ, aparat pojęciowy, podstawowe pojęcia metodyki w odniesieniu do systemów technicznych i nietechnicznych;
 5. Analiza funkcyjna dla produktów – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy funkcyjnej do identyfikacji wad funkcyjnych systemu technicznego;
 6. Diagram funkcjonalno-kosztowy;
 7. Trimming dla produktów – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania trimmingu do identyfikacji problemów treningowych;
 8. Analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego wad – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy łańcucha przyczynowo-skutkowego wad do identyfikacji ukrytych wad kluczowych;
 9. Zasoby i analiza zasobów – analiza zasobów systemu technicznego, algorytm wyboru odpowiedniego zasobu;
 10. Sprzeczność techniczna, formułowanie sprzeczności technicznej i zasady rozwiązywania sprzeczności technicznej – omówienie; podstawy formułowania sprzeczności technicznej, parametry i algorytm przejścia od sprzeczności ogólnej do sprzeczności typowej;
 11. Matryca Altszullera jako narzędzie do rozwiązywania sprzeczności technicznej – omówienie; podstawy wykorzystania matrycy Altszullera;
 12. Sprzeczność fizyczna, formułowanie sprzeczności fizycznej i zasady rozwiązywania sprzeczności fizycznej – omówienie; podstawy formułowania sprzeczności fizycznej, parametry i algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej;
 13. Szczegółowe omówienie tematów z wykorzystaniem przykładów praktycznych – zrozumienie istoty i podstawowych pojęć TRIZ i analizy funkcyjnej; przeprowadzenie analizy funkcyjnej dla produktów, identyfikacji komponentów systemu i supersystemu systemu technicznego, formułowania głównej funkcji systemu technicznego i jego komponentów, modelowania funkcyjnego systemu technicznego, tworzenia łańcucha przyczynowo- skutkowego wad i jego analizy, przeprowadzenie trimmingu dla produktów i formułowania problemów trimmingowych, formułowania sprzeczności technicznej i jej rozwiązania z wykorzystaniem matrycy Altszullera, formułowanie sprzeczności fizycznej i jej rozwiązywanie z wykorzystaniem zasad innowacyjnych.

Płatność
Płatność należna jest przelewem na konto Wykonawcy na podstawie protokolarnego potwierdzenia wykonania zlecenia oraz wystawieniu faktury VAT. Odbiór potwierdza uprawniony przedstawiciel Zamawiającego.

Zawartość opłaty
Cena zawiera przeprowadzenie zajęć w jednym 24-godzinnym, 3-dniowym cyklu oraz przeprowadzenie w miejscu szkolenia egzaminu na I stopień MA TRIZ.

Umocowanie do działań
Wszelkie działania są wykonywane na podstawie wystawionego zamówienia przez Zamawiającego oraz przyjętego do realizacji przez Wykonawcę.

Język szkolenia
Językiem szkolenia jest j. polski.

Język materiałów i dokumentacji
Stosowanym językiem w dokumentacji i materiałach jest j. polski.

Miejsce szkolenia
Zajęcia odbywają się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewnia salę wykładową oraz konieczny sprzęt audiowizualny do przeprowadzenia zajęć.
Opcjonalnie zajęcia mogą być zorganizowane w wyznaczonym ośrodku przez Zamawiającego poza siedzibą Zamawiającego na terenie Polski. Koszty z tym związane ponosi Zamawiający. Szkolenia poza granicami Polski mogą być wycenione odrębnie.

Prowadzący zajęcia
Trenerzy prowadzący zajęcia na I stopień MA TRIZ: trener – specjalista III-go stopnia MA TRIZ.

Termin wykonania
Ustalenie terminu dokonuje się wspólnie i zaznacza w umowie/zamówieniu. Wykonawca nie gwarantuje wykonania zlecenia jeśli zamówienie wpłynie na mniej niż 4 tygodnie od planowanego szkolenia. W przypadku zdarzeń losowych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji może być wydłużony, bądź przesunięty, a osoby wsparcia w zajęciach mogą być zastąpione przez innych trenerów.

Gwarancja jakości
Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z najlepszymi praktykami szkoleniowymi w temacie i treści. Wykonawca gwarantuje otrzymanie certyfikatu I-go stopnia MA TRIZ tylko i wyłącznie po wniesieniu opłaty i pomyślnym zaliczeniu egzaminu przez uczestnika szkolenia. Egzamin odbędzie się na zakończenie szkolenia. Wykonawca nie gwarantuje zaliczenia egzaminu na I stopień MA TRIZ. Wykonawca zapewnia w ramach niniejszej oferty jeden egzamin poprawkowy do 60 dni od daty zakończenia szkolenia dla osoby/osób, które nie zaliczą go w I terminie.

Własność wyników oraz zachowanie poufności
Właścicielem pomysłów, wyników i rozwiązań uzyskanych podczas szkolenia pozstaje Zamawiający.

Własność intelektualna i rzeczowa
Materiały szkoleniowe i inne dane przekazane w trakcie szkolenia są własnością intelektualną spółki Novismo Sp. z o.o. i mogą być wykorzystane jednokrotnie wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia. Zabrania się powielania licencji, kopiowania materiałów, czy przekazywania innym osobom niebędących uczestnikami szkolenia, czy też innym podmiotom gospodarczym w jakikolwiek sposób powiązanych, czy nie powiązanych kapitałowo, prawnie lub w podobny sposób.

Jak wyglądają szkolenia Novismo?

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Nasi klienci

Szkolenia przeprowadziliśmy dla kadry naukowej, pracowników i studentów:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)
 • MIT Enterprise Forum Poland
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

oraz pracowników licznych przedsiębiorstw, z którymi obowiązuje nas umowa poufności.

Nasze doświadczenie

700+

Wydanych certyfikatów MATRIZ

5

Trenerów

200+

Dni szkoleniowych

93.5%

Średnia ocena jakości naszych szkoleń

Warsztaty praktyczne dla firm

Praktyczny trening umiejętności nabytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego

Zobacz więcej

Podręcznik na 1. stopień TRIZ

Napisany przez praktyków TRIZ, zgodny z wymogami certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ

Zobacz więcej

Kto wdraża TRIZ?

Skuteczność metodyki potwierdza fakt, że jest stosowana w 48 ze 100 najbardziej wartościowych marek z listy TOP100 Forbes

Zobacz więcej

Obszary zastosowania TRIZ

Metodyka ma zastosowanie w systemach technicznych, czyli wszystkim co zostało stworzone dzięki twórczości intelektualnej człowieka.

Zobacz więcej
Pełna oferta Novismo
Return to top of page
X
X
X