Skip links

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Poniżej nasze zobowiązania zgodne z najnowszą ustawą o ochronie danych osobowych RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Tożsamość administratora: Administratorem danych jest spółka Novismo Sp. z o.o., mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Domaniewska 37 lok. 2.43.

Dane kontaktowe administratora: Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@novismo.com, formularz kontaktowy pod adresem https://www.novismo.com/kontakt/, lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@novismo.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. firmie hostingowej, realizującej e-marketing (jeżeli zgodziliście się Państwo na przechowywanie i przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych)

Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania ciągłości realizowanego kontaktu i wymaganej prawem archiwizacji (co najmniej 5 lat)

Prawa podmiotów danych: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Return to top of page
X
X
X