Skip links

Ścieżka kompetencji TRIZ

Wiedza i umiejętności nabywane w trakcie szkoleń certyfikacyjnych

Wprowadzenie do Inżynierii Innowacji oraz Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ

Udział w seminarium wprowadzającym to pierwszy krok do zapoznania się z metodyką pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ. Umożliwia bezpośrednią relację z profesjonalistą-praktykiem, zadanie i uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Seminarium utrzymane jest w formule naukowo-informacyjnej.

Wprowadzenie do innowacji

W ramach tego modułu przedstawiana problematyka pojęcia innowacji – jak rozumiana jest innowacja i jakie wiążą się z tym problemy. Omawiana jest współczesna klasyfikacja innowacji na podstawie Podręcznika Oslo (Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, 2018).

Nabywane kompetencje:

Znajomość sposobów definiowania innowacji oraz klasyfikacji innowacji wg różnych kryteriów.

Analiza Funkcyjna

W ramach tego modułu szczegółowo omawiana jest Analiza Funkcyjna produktów. Analiza Funkcyjna – podstawowe narzędzie analityczne, które służy do identyfikacji komponentów systemu i supersystemu, do identyfikacji funkcji poszczególnych komponentów oraz do charakterystyki tych funkcji. Wszystko to ma na celu identyfikację wad funkcyjnych analizowanego systemu.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność wykorzystywania Analizy Funkcyjnej do tworzenia modeli funkcyjnych systemów technicznych oraz identyfikacji wad funkcyjnych tych systemów.

Analiza Łańcucha Przyczynowo-skutkowego Wad

W ramach tego modułu szczegółowo omawiana jest Analiza Łańcucha Przyczynowo-skutkowego Wad – narzędzie analityczne do identyfikacji wad kluczowych systemu technicznego. Budowany jest graf, łańcuch przyczynowo-skutkowy, w którym identyfikowane są wady analizowanego systemu i zależności między nimi: od oczywistej wady początkowej do ukrytych wad kluczowych.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność praktycznego wykorzystywania Analizy Łańcucha Przyczynowo-skutkowego Wad do identyfikacji wad kluczowych analizowanych systemów.

Trimming

W ramach tego modułu szczegółowo omówiony jest Trimming produktów i zasady jego przeprowadzania. Trimming – narzędzie analityczne do ulepszenia systemu technicznego poprzez eliminację jego komponentów i delegowanie ich pożytecznych funkcji na pozostałe komponenty systemu i supersystemu.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność opracowania scenariusza trimmingowego dla produktu i identyfikacji problemów trimmingowych wynikających z tego scenariusza.

Sprzeczność Techniczna

W ramach tego modułu przedstawiana jest Sprzeczność Techniczna jako narzędzie rozwiązywania problemów technicznych. Omawiany jest schemat formułowania Sprzeczności Technicznej i algorytm jej rozwiązywania z wykorzystaniem matrycy Altszullera.

Nabywane kompetencje:

Praktyczne umiejętności formułowania i rozwiązywania Sprzeczności Technicznych.

Sprzeczność Fizyczna

W ramach tego modułu przedstawiana jest Sprzeczność Fizyczna jako narzędzie rozwiązywania problemów technicznych. Omawiany jest schemat formułowania Sprzeczności Fizycznej na podstawie Sprzeczności Technicznej oraz algorytm jej rozwiązywania z wykorzystaniem wybranych Zasad Wynalazczych.

Nabywane kompetencje:

Praktyczne umiejętności formułowania i rozwiązywania Sprzeczności Fizycznych.

Wstęp do wiedzy o zasobach

W ramach tego modułu przedstawione jest wykorzystanie zasobów w TRIZ. Zdefiniowane jest pojęcie zasobu, klasyfikacja zasobów oraz algorytm poszukiwania zasobów.

Nabywane kompetencje:

Praktyczne umiejętności wykorzystania algorytmu poszukiwania zasobów.

Warsztaty pragmatyczne

Uczestnik w praktyce, na własnym zadaniu innowacyjnym trenuje poznane podczas szkolenia narzędzia.

Analiza Funkcyjna procesów

W ramach tego modułu szczegółowo omawiana jest Analiza Funkcyjna procesów technologicznych – narzędzie analityczne identyfikujące i klasyfikujące funkcje wszystkich operacji zachodzących w procesie technologicznym.

Nabywane kompetencje:

Praktyczne umiejętności wykorzystywania Analizy Funkcyjnej procesów.

Trimming procesów

W ramach tego modułu omawiany jest Trimming procesów technologicznych i zasady jego przeprowadzenia. Trimming to narzędzie analityczne do usuwania określonych operacji procesu i przeniesienia ich pożytecznych funkcji na pozostałe operacje procesu.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność tworzenia scenariuszy trimmingowych dla procesów.

Modelowanie substancjalno-polowe i standardowe rozwiązania problemów innowacyjnych

W ramach tego modułu omawiane jest modelowanie substancjalno-polowe problemu technicznego oraz system pięciu klas 76 standardowych rozwiązań wynalazczych.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność modelowania substancjalno-polowego problemów technicznych i wykorzystanie standardów wynalazczych do ich rozwiązania.

Wstęp do ARIZ

W ramach tego wstępnie omawiany jest ARIZ, czyli algorytm rozwiązywania innowacyjnych zadań – zalgorytmizowana procedura, która krok po kroku doprowadza złożony problem wynalazczy do takiego punktu, w którym jest on łatwy do rozwiązania, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i wprowadzeniu minimalnych zmian w systemie.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność wykorzystania pierwszych trzech kroków ARIZ w rozwiązywaniu problemów technicznych o wysokim stopniu trudności.

Analiza krzywej S rozwoju systemu technicznego

W ramach tego modułu omawiana jest Analiza Krzywej S rozwoju systemu technicznego – narzędzie analityczne, określające potencjał systemu technicznego na podstawie jego położenia na krzywej S. Przedstawiane są wskaźniki umożliwiające identyfikację etapu rozwoju systemu, a także rekomendacje dotyczące jego przyszłości.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność wykorzystania wskaźników identyfikujących położenia systemu na krzywej S rozwoju oraz sporządzenie prognozy jego rozwoju.

Transfer Cech

W ramach tego modułu omawiany jest Transfer Cech – narzędzie analityczne do ulepszenia bazowego systemu technicznego poprzez przeniesienie istotnych cech z alternatywnego systemu technicznego.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność wykorzystania procedury Transferu Cech i hybrydyzacji systemów.

Poszukiwanie Ukierunkowane Funkcjonalnie (PUF)

W ramach tego modułu omawiane jest Poszukiwanie Ukierunkowane Funkcjonalnie (PUF) – narzędzie rozwiązywania problemów przez wyszukanie za pomocą kryterium funkcyjnego już istniejących technologii, co pozwala nie tworzyć innowacje od podstaw, a skutecznie wykorzystać rozwiązania sprawdzone w innych dziedzinach.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność wykorzystania procedury Poszukiwania Ukierunkowanego Funkcjonalnie do radykalnego skrócenia czasu opracowywania rozwiązań.

Odwrócone Poszukiwanie Ukierunkowane Funkcjonalnie (oPUF)

W ramach tego modułu omawiane jest odwrócone Poszukiwanie Ukierunkowane Funkcjonalnie – narzędzie rozwiązywania problemów poprzez wyszukanie alternatywnych zastosowań dla posiadanych produktów i technologii. Nowe możliwości identyfikowane są na podstawie kluczowych parametrów, właściwości i kryterium funkcyjnego.

Nabywane kompetencje:

Umiejętność wykorzystania procedury odwróconego Poszukiwania Ukierunkowanego Funkcjonalnie do identyfikacji nowych zastosowań i nowych rynków dla posiadanych produktów i technologii.

Trendy Rozwoju Systemów Technicznych

W ramach tego modułu omawiane są Trendy Rozwoju Systemów Technicznych, czyli fundament Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań: trendy, mechanizmy każdego z trendów oraz algorytmy do wybranych mechanizmów.

Trend ewolucji krzywej S – poziom zaawansowany

W ramach tego modułu omawiane są szczegółowe wskaźniki i rekomendacje dla każdego z etapów krzywej S.

ARIZ – poziom zaawansowany

W ramach tego modułu omawiane są wszystkie kroki ARIZ i przeprowadzane ćwiczenia praktyczne na przykładach treningowych.

Analiza Superefektów

W ramach tego modułu omawiane są zagadnienia superefektów, czyli dodatkowych korzyści powstałych wskutek modyfikacji systemu technicznego.

Analiza Przepływu

W ramach tego modułu omawiana jest Analiza Przepływu – narzędzie do identyfikacji wad przepływu substancji, energii i informacji w systemach technicznych. Przedstawiana jest klasyfikacja wad przepływu oraz rekomendacje dotyczące typów wad.

Problemy-klony

W ramach tego modułu omawiana jest procedura wykorzystania rozwiązań problemów, których modelem jest ta sama Sprzeczność Fizyczna.

Analiza przewidywania awarii

W ramach tego modułu omawiana jest procedura przewidywania awarii wykorzystująca narzędzia TRIZ, jej mocne strony i ograniczenia.

Prognozowanie długoterminowe oparte na TRIZ

W ramach tego modułu omawiana jest procedura wykorzystania narzędzi TRIZ w efektywnym prognozowaniu długofalowym rozwoju produktów i technologii.

Wiedza i umiejętności

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Zgodne z programem nauczania MA TRIZ, rejestracja w bazach specjalistów KRS TRIZ i MA TRIZ

Czytaj dalej

Podręcznik na 1. stopień TRIZ

Napisany przez praktyków TRIZ, zgodny z wymogami certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ

Zobacz więcej
Return to top of page
X
X
X