Skip links

Standardowe Rozwiązania Wynalazcze

System 76 Standardowych Rozwiązań Wynalazczych w podziale na 5 klas

1.1. Budowa modeli substancjalno-polowych (wepoli)
1.1.1. Budowa kompletnego modelu wepolowego
1.1.2. Budowa kompletnego modelu wepolowego przez dodanie elementu wewnętrznego.
1.1.3. Budowa kompletnego modelu wepolowego przez dodanie elementu zewnętrznego.
1.1.4. Wykorzystanie zasobów substancji z otoczenia.
1.1.5. Modyfikacja lub zniszczenie otoczenia.
1.1.6. Zapewnienie minimalnego efektu działania.
1.1.7. Zapewnienie maksymalnego efektu działania.
1.1.8. Zapewnienie maksymalnego efektu wybranych działań.

1.2. Niszczenie wepola i usuwanie szkodliwych efektów.
1.2.1. Usunięcie szkodliwych efektów przez wprowadzenie nowej substancji.
1.2.2. Usunięcie szkodliwych efektów modyfikację istniejących substancji systemu
1.2.3. Absorpcja szkodliwych efektów.
1.2.4. Neutralizacja szkodliwego działania przez wprowadzenie drugiego pola.
1.2.5. Wyłączenie pól magnetycznych i demagnetyzacja.

2.1. Przejście do złożonych modeli wepolowych
2.1.1. Budowa wepola łańcuchowego
2.1.2. Budowa wepola podwójnego

2.2. Ulepszenie modeli wepolowych:
2.2.1. Zastosowanie pól o większej kontrolowalności
2.2.2. Fragmentacja substancji
2.2.3. Zmiana substancji na kapilary i materiały porowate
2.2.4. Dynamizacja wepola
2.2.5. Strukturyzacja pól
2.2.6. Strukturyzacja substancji

2.3. Koordynacja rytmów systemu:
2.3.1. Koordynacja rytmów pola i jednej z substancji.
2.3.2. Koordynacja rytmów pola w złożonym wepolu.
2.3.3. Koordynacja niekompatybilnych lub niezależnych działań.

2.4. Ulepszenie działań z wykorzystaniem elektromagnetyzmu
2.4.1. Zastosowanie substancji ferromagnetycznych i pól magnetycznych.
2.4.2. Zastosowanie cząstek ferromagnetycznych
2.4.3. Zastosowanie cieczy ferromagnetycznych
2.4.4. Zastosowanie kapilar oraz substancji porowatych
2.4.5. Zastosowanie złożonych substancji ferromagnetycznych
2.4.6. Wepol ferromagnetyczny z otoczeniem
2.4.7. Zastosowanie dodatkowych pół, efektów fizycznych i zjawisk
2.4.8. Dynamizacja wepola ferromagnetycznego
2.4.9. Strukturyzacja wepola ferromagnetycznego
2.4.10. Koordynacja rytmów w wepolu ferromagnetycznym
2.4.11. Wepol elektryczny
2.4.12. Wykorzystanie cieczy elektroreologicznych

3.1. Przejście do bisystemów i polisystemów: 3.1.1. Tworzenie bisystemów i polisystemów
3.1.2. Intensyfikacja działań bisystemów i polisystemów
3.1.3. Zwiększenie różnic pomiędzy elementami
3.1.4. Uproszczenie bisystemów i polisystemów
3.1.5 Rozkład przeciwnych właściwości

3.2. Przejście z poziomu makro na poziom mikro:
3.2.1. Przejście z poziomu makro na poziom mikro

4.1. Metody pośrednie:
4.1.1. Unikanie konieczności pomiaru lub taka modyfikacja systemu, by pomiar nie był potrzebny
4.1.2. Wykorzystanie kopii
4.1.3. Zamiast pomiaru wykorzystanie detekcji następujących jedna po drugie.

4.2. Budowa wepola pomiarowego:
4.2.1. Budowa wepola pomiarowego
4.2.2. Budowa złożonego wepola pomiarowego
4.2.3 Budowa złożonego wepola pomiarowego z wykorzystaniem otoczenia
4.2.4 Wykorzystanie zasobów otoczenia

4.3. Ulepszenie wepola pomiarowego:
4.3.1. Zastosowanie efektów i zjawisk fizycznych
4.3.2. Wykorzystanie częstotliwości rezonansowej systemu
4.3.3. Wykorzystanie częstotliwości rezonansowej otoczenia

4.4. Elektromagnetyczny wepol pomiarowy:
4.4.1. Ferromagnetyczne wepole pomiarowe
4.4.2. Wepole pomiarowe z cząstkami ferromagnetycznymi
4.4.3. Złożone ferromagnetyczne wepole pomiarowe z wykorzystaniem otoczenia
4.4.4. Ferromagnetyczne wepole pomiarowe z wykorzystaniem otoczenia
4.4.5. Wykorzystanie efektów i zjawisk fizycznych w ferromagnetycznych wepolach pomiarowych

4.5. Kierunki ewolucji wepoli pomiarowych:
4.5.1. Przejście do bisystemów i polisystemów
4.5.2. Różnicowanie funkcji pomiarowej

5.1. Wprowadzanie substancji:
5.1.1. Metody pośrednie
5.1.2. Rozbijanie substancji
5.1.3. Samoeliminacja substancji
5.1.4. Wprowadzanie dużych ilości substancji

5.2. Wprowadzanie pól:
5.2.1. Wielokrotne wykorzystanie dostępnych pól
5.2.2. Wprowadzanie pól z otoczenia
5.2.3. Wykorzystanie substancji generujących pola

5.3. Zmiany stanu skupienia:
5.3.1. Zmiana stanu skupienia
5.3.2. Odwracalne zmiany stanu skupienia
5.3.3. Wykorzystanie zjawisk fizycznych towarzyszących zmianom skupienia
5.3.4. Systemy dwufazowe
5.3.5. Oddziaływania pomiędzy fazami.

5.4. Charakterystyka wykorzystania zjawisk i efektów fizycznych:
5.4.1. Samosterowne zmiany stanu skupienia
5.4.2. Wzmocnienie pola wyjściowego

5.5. Generowanie cząsteczek substancji:
5.5.1. Otrzymywanie cząsteczek substancji wskutek rozkładu
5.5.2. Otrzymywanie cząsteczek substancji wskutek syntezy
5.5.3 Rekomendacje do generowania cząsteczek substancji

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Zgodne z programem nauczania MA TRIZ, rejestracja w bazach specjalistów KRS TRIZ i MA TRIZ

Czytaj dalej

Podręcznik na 1. stopień TRIZ

Napisany przez praktyków TRIZ, zgodny z wymogami certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ

Zobacz więcej
Return to top of page
X
X
X