Skip links

Regulamin wydarzeń

§ 1. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wykupienie uczestnictwa poprzez stronę novismo.com, wniesienie pełnej opłaty rejestracyjnej opisanej w §2 oraz dostarczenie danych koniecznych do obsługi uczestnictwa
 2. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. Po przeprowadzeniu rejestracji Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem za pomocą adresu email podanego w procesie rejestracji w celu potwierdzenia rezerwacji i udzieleniu dodatkowych informacji dotyczących płatności i realizacji wydarzenia.

§ 2. Opłata za uczestnictwo

 1. Uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę rejestracyjną najpóźniej do 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wysłanej przez organizatora, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem seminarium (za datę uiszczenia opłaty rejestracyjnej uznaję się datę wpływu środków na konto Organizatora ).
 2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wydarzeniu poprzez zamówienie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z podpisaniem umowy na udział w wydarzeniu zgodnie z niniejszym regulaminem  oraz przyjęciem obowiązku uregulowania należności w pełnej kwocie.
 3. Wysokość opłaty a także zakres świadczeń Organizatora na rzecz Uczestnika są ustalane przez Organizatora, publikowane na stronie wydarzenia i mogą być zależne od wybranego pakietu przez Uczestnika, od terminu rejestracji i wszelkich zniżek przyznanych przez Organizatora.
 4. Wysokość opłaty rejestracyjnej dla poszczególnych Uczestników może się różnić w zależności od dwustronnych ustaleń z Organizatorem.
 5. Różna wysokość opłaty rejestracyjnej dla poszczególnych Uczestników nie jest podstawą do wyrównania różnicy w opłatach rejestracyjnych, zwrotów i rezygnacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika zarejestrowanego jako na podstawie zniżki do przedstawienia dokumentów uprawniających do jej otrzymania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania dodatkowych rabatów zgodnie z własną polityką rabatową oraz ogłoszonymi i obowiązującymi akcjami promocyjnymi .
 8. Opłatę należy wnieść na rzecz Organizatora w jednej z podanych form potwierdzonych przez Organizatora w procesie rejestracji:
  1. Bank: mBank S.A. Nr konta: 64 1140 2004 0000 3802 7636 1519
  2. konto PayU
  3. konto PayPal
 9. Zawartość danego pakietu rejestracyjnego opisany jest na stronie wydarzenia w zakładce Zakres

§ 3. Rezygnacja z wydarzenia

 1. Rezygnacja z uczestnictwa, bez konieczności podawania przyczyny i bez wpływu na rodzaj płatności, powinna być zgłoszona skutecznie w formie pisemnej na adres Organizatora, bądź mailem: biuro@novismo.com nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia i nie dłużej niż do 14 dni od momentu wpłaty opłaty rejestracyjnej.
 2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, lub z powodu nieobecności uczestnika, Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.
 3. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłacanej opłaty rejestracyjnej zostanie ona zwrócona na wskazane konto w terminie do 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od uczestnictwa w wydarzeniu z zachowaniem w mocy zapisów: §3 ust.1 i ust.2.
 4. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rejestracyjnej Organizator pomniejszy przysługującą kwotę o wszelkie koszty zwrotu takie jak koszty transakcji płatniczych.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu seminarium.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny do 7 dni przed terminem rozpoczęcia wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie terminu wydarzenia.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia odpowiedzialność finansowa Organizatora będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 6. Odwołanie Wydarzenia lub wykreślenie z listy Uczestników przez Organizatora bez winy Uczestnika jest podstawą do ubiegania się o zwrot wpłaconej opłaty rejestracyjnej.

§ 5. Gwarancja.

 1. Organizator gwarantuje przeprowadzenie wydarzenia zgodnie z najlepszymi praktykami szkoleniowymi w temacie i treści podanymi w zakładce Program na stronie wydarzenia.
 2. Organizator gwarantuje otrzymanie certyfikatu MA TRIZ odpowiedniego stopnia tylko i wyłącznie po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, który odbędzie się na zakończenie seminarium certyfikacyjnego oraz wniesieniu opłat przez Uczestnika.
 3. Organizator nie gwarantuje zaliczenia egzaminu przez Uczestnika.
 4. W przypadku nie zaliczenia egzaminu, Uczestnik ma prawo ponownego jednokrotnego podejścia do egzaminu poprawkowego do 60 dni od daty zakończenia seminarium, za dodatkową opłatą w wysokości określonej w cenniku wydarzenia w uzgodnionym z Organizatorem terminie i formie.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora, lub mailem: biuro@novismo.com za potwierdzeniem odbioru.
 2.  Organizator potwierdzi przyjęcie reklamacji w formie w jakiej otrzymał jej zgłoszenie.
 3. Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje w terminie do 15 dni roboczych od momentu wpłynięcia reklamacji.

§ 7. Kodeks dobrych praktyk

 1. Organizator zapewnia, że seminarium, bądź warsztaty odbędą się z zachowaniem najwyższych standardów jakości. W przypadku pytań, wątpliwości i sugestii prosimy kontaktować się na adres mailowy Organizatora: biuro@novismo.com.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały przekazane podczas seminarium są własnością Novismo i nie będą one w żaden sposób bez wiedzy Organizatora nagrywane, fotografowane, powielane czy rozpowszechniane, wykorzystywane do publicznych wystąpień, publikacji i w jakiejkolwiek działalności komercyjnej, a pozyskana wiedza będzie wykorzystana wyłącznie dla podniesienia kwalifikacji własnych Uczestnika i na jego użytek, czy użytek wykonywanych zadań zleconych przez jego pracodawcę.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Dane podane w procesie rejestracyjnym i realizacji Wydarzenia objęte są ochroną danych osobowych i wykorzystywane w celu realizacji procesu rejestracji i przeprowadzenia danego Wydarzenia.
 2. Szczegóły zasada ochrony danych osobowych opisane zostały w polityce ochrony danych osobowych po linkiem.

Regulamin sklepu

Sklep internetowy novismo.com jest prowadzony przez:

Novismo Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa, posiadającą numer REGON: 365042777, numer NIP: 5213743124, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem: 0000629741 (zwana także „Spółką”).

Słowniczek

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym novismo.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego novismo.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Novismo podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 • Sklep Internetowy novismo.com – prowadzony przez Novismo sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową novismo.com.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym novismo.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego novismo.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym novismo.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego novismo.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego novismo.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego novismo.com zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego novismo.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego novismo.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego novismo.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego novismo.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego novismo.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego novismo.com z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego novismo.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego novismo.com możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu  sklepu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.  <do uzupełnienia dane o spółce>

§ 2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym novismo.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego novismo.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym novismo.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego novismo.com, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym novismo.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego novismo.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym novismo.com na adres biuro@novismo.com.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego novismo.com

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego novismo.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego novismo.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego novismo.com.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego novismo.com mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem adresu email biuro@novismo.com. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 10 regulaminu.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym novismo.com; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym novismo.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
  2. kodu rabatowego przyznanego przez Spółkę; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Novismo nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do kodu rabatowego Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Novismo, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu rabatowego.

§ 4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego novismo.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego novismo.com: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Novismo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie Internetowym novismo.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego novismo.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego novismo.com lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu , jeśli są inne niż dane do faktury, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.
  5. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 3. Opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 4. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego novismo.com.
 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Novismo oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta.
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
 13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu.
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako „w trakcie realizacji” (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie – o ile produkty nie posiadają statusu „w trakcie realizacji”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu.
 2. Klient zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru) lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „w trakcie realizacji” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na adres biuro@novismo.com.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego novismo.com w zakładce „Moje konto” lub klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się ze Spółką poprzez adres biuro@novismo.com.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich na adres biuro@novismo.com.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  1. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) -jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
  2. Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
  3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 3. Tylko zalogowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego novismo.com lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym novismo.com.
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 5. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą przez Klienta bez rejestracji w Sklepie Internetowym novismo.com przy każdej transakcji może zostać pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która w przypadku skutecznego pobrania, zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

§ 8 Czas realizacji zamówień

 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego novismo.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt pod adresem biuro@novismo.com.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z adresem biuro@novismo.com.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym novismo.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu.
 7. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta).
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5.  W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 13 Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego novismo.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego novismo.com, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
 6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 12 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym novismo.com, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego novismo.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym novismo.com. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym movismo.com.
 2.  Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą Novismo Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa, posiadającą numer REGON: 365042777, numer NIP: 5213743124, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem: 000062974.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym novismo.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez zgłoszenie na adres biuro@novismo.com.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego novismo.com poświęconej polityce prywatności.

§ 15 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego novismo.com, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem kontaktu pod adres biuro@novismo.com.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego novismo.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego novismo.com były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego novismo.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego novismo.com.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 13 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego novismo.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Załączniki stanowią część niniejszego regulaminu.
 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym novismo.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy novismo.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego novismo.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego novismo.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 12. Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.
Return to top of page
X
X
X