Skip links

TRIZ na świecie

TRIZ na świecie – analiza statystyczna

 

Wstęp

Zaprezentowany materiał jest efektem analizy niemalże dwunastu tysięcy przypadków, a więc wszystkich osób certyfikowanych dostępnych w bazie MA TRIZ. Jest on próbą ukazania ilościowego i statystycznego obrazu sytuacji TRIZ na świecie.

Choć nie zawsze wszystkie dane były dostępne, opracowanie zawiera ogólne zestawienie ilości certyfikacji na świecie, ilości poszczególnych stopni certyfikacji, a także udziału kobiet i mężczyzn w certyfikowaniu TRIZ. Opisany tu materiał badawczy stanowi próbę scharakteryzowania procesów rozwoju TRIZ na świecie, a także jest próbą zadania pytania o występowanie korelacji pomiędzy TRIZ a poziomem technologicznym poszczególnych państw. Jest również analizą polskiej aktywności na polu zdobywania certyfikacji oraz próbą przewidzenia jej dalszego rozwoju w naszym kraju.

Życzę Państwu owocnej lektury,

Piotr Karendał

 

TRIZ na świecie – zestawienie ogólne

Tabela1[1]

Powyższa tabela prezentuje wykaz wszystkich państw, które zdobywały certyfikaty TRIZ. Ma ona charakter zbiorczy, prezentowana jest tu suma wszystkich uzyskanych certyfikacji, bez podziału na poszczególne stopnie. Prezentowane są tu wyniki liczbowe poszczególnych krajów, oraz ich procentowy udział w ogóle certyfikacji (podobna uwaga odnosi się do wyników prezentowanych w ten sposób w niniejszym opracowaniu). Niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o ilościowe ujęcie jest tu Korea Południowa, której obywatele uzyskali łącznie aż 62,9% ogółu certyfikacji. To wysoko rozwinięte pod względem technologicznym państwo jest najbardziej wyraźnym dowodem przydatności TRIZ w procesie innowacyjnym. Ogromny przeskok cywilizacyjny jaki dokonał się w Korei Południowej spowodowany był m. in. przeniesieniem środka ciężkości inwestycji na szeroko pojęte innowacje oraz skomplikowane i zaawansowane pod względem technicznym, ale proste pod względem użytkowym technologie. Tak wysoka liczba osób certyfikowanych świadczy o silnej korelacji pomiędzy zaawansowaniem technologicznym danego kraju a wykorzystywaniu TRIZ. Co więcej, stwierdzenie takiej korelacji nie opiera się jedynie na postawie Korei Południowej. Analizując kolejne państwa zamieszczone w Tabeli 1, a więc Niemcy (7,3%), Rosję (6,6%), Chiny (6,2%), Tajwan (3,6%) czy też USA (3,3%) znajdziemy potwierdzenie wskazywanej wcześniej korelacji. Choć nie trzeba już nikogo przekonywać o wysokim zaawansowaniu technologicznym krajów takich jak Niemcy, Stany Zjednoczone czy też, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, Chin, nie powinno się lekceważyć często niedocenianej pod tym względem ojczyzny TRIZ Rosji, oraz produkującego coraz bardziej zaawansowaną technikę Tajwanu. Nieco dziwić może tu stosunkowo niska pozycja Japonii (0,2%) państwa, które od dziesięcioleci identyfikowane jest z wysoką technologią. Japończycy jednak wolą stosować tu swoje własne rozwiązania oraz teorie, co wydaje się nieco tłumaczyć tak niski udział tego państwa w ogóle certyfikacji TRIZ. Można też postawić tu ostrożne pytanie, które powinno być punktem wyjścia do osobnej analizy, czy stagnacja gospodarcza trwająca już od wielu lat w Kraju Kwitnącej Wiśni jest spowodowana brakiem innowacji na światowym poziomie oraz, co wynika naturalnie z postawionej tu tezy, czy coraz większa zmiana dystansów pomiędzy Koreą Południową, Chinami a Japonią jest konsekwencją niestosowania TRIZ przez tych ostatnich? Równie istotną kwestią niniejszego opracowania jest pozycja Polski na powyższej liście. Niestety, delikatnie mówiąc, nie prezentuje się ona zbyt imponująco (zaledwie 0,2% ogółu certyfikacji). Wydaje się, że wobec konieczności zmiany priorytetów gospodarczych na gospodarkę innowacyjną w naszym kraju, wprowadzenie powszechnych szkoleń TRIZ może w bardzo wydatny sposób przyczynić się do tego celu.

Mapa1[1]

Zaprezentowana poniżej mapa świata obrazuje wszystkie kraje korzystające z TRIZ. Dodatkowo, w celu lepszego umiejscowienia zaznaczone zostały tu kraje z największą liczbą certyfikatów z 4 wyodrębnionych regionów: Azji i Oceanii (kolor zielony), Europy Zachodniej i Skandynawii (kolor żółty), Europy Środkowej i Wschodniej (kolor pomarańczowy) oraz Ameryki Północnej i Południowej (kolor różowy). Dodatkowo przedstawiono też dane dotyczące Polski. Choć mapa ma jedynie charakter poglądowy, to widać wyraźnie, że TRIZ obecny jest niemalże na całym świecie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Wykres1[1]

Warto też przyjrzeć się, jak prezentuje się sytuacja certyfikowania w poszczególnych regionach świata. Na potrzeby niniejszego opracowania wszystkie państwa podzielone zostały na 4 duże grupy: Azję i Oceanię, Europę Zachodnią i Skandynawię, Europę Centralną i Wschodnią oraz Amerykę Północną i Południową. Powyższy wykres prezentuje statystyki dotyczące Azji i Oceanii. Widać tu wyraźnie potwierdzenie poprzednich wyników – Korea Południowa posiada miażdżącą przewagę nad resztą świata pod względem liczby uzyskanych certyfikatów (62,9%). Kolejnymi liderami regionu są, wspomniane już Chiny (6,2%), Tajwan (3,6%) oraz nie prezentowane jeszcze w zestawieniu Indie (1,9%)

Wykres2[1]

Jeżeli zaś chodzi o sytuację w regionie Europy Zachodniej i Skandynawii, największą liczbą certyfikacji TRIZ mogą poszczycić się Niemcy (7,3% spośród ogółu certyfikacji), Holandia (2,2%), Austria (1,5%), Wielka Brytania (1%) oraz Włochy (1%). Wszystkie wymienione kraje są już od dawna gospodarkami rozwiniętymi, z wysokim udziałem innowacji, zatem ich wysoka pozycja w regionie nie jest zaskoczeniem, choć oczywiście udział tych krajów w ogóle certyfikacji nie może w żadnym stopniu równać się ze światowym liderem Koreą Południową, czy też z całym regionem Azji i Oceanii.

Wykres3[1]

Sytuacja w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej pod względem liczby uzyskanych certyfikatów ukazuje duże zapóźnienie względem wspomnianych wyżej dwóch regionów. Jedynie Rosja, z 6,6% certyfikatów względem ogółu prezentuje tu stosunkowo wysoki poziom wiedzy o TRIZ. Drugie miejsce w powyższym zestawieniu jakie zajęła Polska może cieszyć tylko jeśli nie spojrzymy na dane. Z minimalnym udziałem 0,2% nie jesteśmy liczącym się krajem pod względem wiedzy o TRIZ, co również przekłada się na poziom innowacyjności.

Wykres4[1]

Ostatnim z klasyfikowanych rejonów była Ameryka Północna i Południowa. Na tle swoich sąsiadów jedynie USA wypada tu dobrze pod względem certyfikacji TRIZ, uzyskując 3,3% względem ogółu światowego. Wyraźny lider w regionie i brak jakiejkolwiek konkurencji pod tym względem zdaje się potwierdzać ciągle niewielki udział  w innowacyjności innych niż Stany Zjednoczone krajach tego rejonu.

Wykres5[1]

Niezwykle ważną informacją, z perspektywy celu niniejszego opracowania jest również prezentacja procentowych udziałów poszczególnych stopni certyfikacji TRIZ w ogóle certyfikacji. Na zaprezentowanym powyżej wykresie zaobserwować można, co nie jest dużym zaskoczeniem, wyraźną przewagę liczby certyfikacji I stopnia (59%) nad pozostałymi kategoriami. Specjalistów legitymujących się Ii stopniem wiedzy o TRIZ jest niemalże o połowę mniej niż ich I stopniowych kolegów, III stopień osiągają jeszcze mnie liczny spośród nich (8%), natomiast IV i V stopień jest już wiedzą w zasięgu bardzo wąskiej grupy specjalistów. Watro jednak dodać, że najwyższe stopnie certyfikacji nie są wymagane przy rozwiązywaniu standardowych zadań przemysłowych, jakie mogą czekać na osoby certyfikowane w ich pracy, co może w pewien sposób tłumaczyć tak duże dysproporcje. Inną kwestią, którą warto tu póki co jedynie zasygnalizować, jest fakt, że TRIZ jako dziedzina wiedzy dopiero ugruntowuje swoją pozycję na świecie, co prowadzić może do stwierdzenia, że liczba certyfikacji wyższego stopnia może ulec jeszcze zmianom.

Tabela2[1]

Warto przeanalizować też sytuację w poszczególnych rejonach świata. Powyższa tabela ukazuje sytuację w krajach Azji i Oceanii. Zielonym kolorem zaznaczono tu wyniki uzyskane przez kraj, który jest światowym liderem w danym stopniu certyfikacji, niebieskim zaś, jeżeli jest liderem swojego regionu (uwaga ta dotyczy wszystkich pozostałych tabel z podobną sytuacją. Niekwestionowanym liderem w regionie oraz na świecie, jeżeli chodzi o I,II i III stopień certyfikacji jest tu Korea Południowa (odpowiednio 62,2%, 70,4%, 50,8% ogółu certyfikacji). Żadne inne państwo na świecie nie zdobyło więcej certyfikatów w przypadku wymienionych tu stopni. Koreańczycy są również liderami w regionie pod względem certyfikacji IV i V stopnia (18,4% oraz 3,1% ogółu na świecie), choć pod tym względem nie wyglądają już tak dobrze na tle reszty świata. Tak znaczące wyhamowanie wskaźnika certyfikacji na najwyższe stopnie może zastanawiać, jednakże wydaje się, że na obecnym stopniu rozwoju Korei Południowej wystarczy tak niewielka liczba specjalistów z najwyższymi certyfikacjami. Prognozuje się jednak, że wraz z dalszym rozwojem liczba ta będzie rosnąć. Podobna uwaga dotyczy też drugich w zestawieniu Chin oraz Tajwanu. Rozpatrując uzyskane wyniki na tle innych regionów można stwierdzić, że Azja jest niekwestionowanym liderem jeżeli chodzi o pierwsze trzy stopnie certyfikacji 74,9%, 84,8%, 64,6% wobec ogółu światowego), natomiast ma jeszcze bardzo wiele do nadrobienia jeżeli chodzi po pozostałe, wyższe stopnie (21,9% oraz 5,2%).

Tabela3[1]

Region Europy Zachodniej i Skandynawii, na tle zestawienia ogólnego wypada o wiele słabiej na tle Azji i Oceanii. Europa Zachodnia i Skandynawia nie może poszczycić się światowym przewodnictwem w żadnym ze stopni certyfikacji TRIZ, choć trzeba podkreślić, że wobec dominacji absolutnej Azji przewodnictwo w pierwszych trzech stopniach certyfikacji wydaje się niemożliwe nawet w przyszłości.  Analizowany region wypada przyzwoicie pod względem certyfikatów I stopnia (18,5% ogółu światowego, jednakże dalsze poziomy wiedzy wypadają tu bardzo słabo (odpowiednio (5,7%, 7,6%, 6,1% oraz 1%). Regionalnym liderem w pierwszych czterech stopniach są tu Niemcy, które uzyskały 10,9%, 1,9%, 2,3% oraz 1,7% (na równi z Francją) na tle ogółu światowego, co nie jest imponującym wynikiem. Jeżeli zaś chodzi o najwyższy, V stopnień, uzyskała go jedynie Holandia (1%), co jest jeszcze słabszym rezultatem.

Tabela4[1]

Analizując sytuację w Europie Środkowej i Wschodniej wyraźnie widać, że stosunkowo niewielka ilość sumy uzyskanych certyfikatów jest bardzo mocno rekompensowana przez ich jakość. Pomimo słabego wyniku pierwszych dwóch poziomów wiedzy (5,3% i 4,5% wobec ogółu), region wypada zdecydowanie lepiej pod względem certyfikacji III stopnia (16,2%) oraz jest światowym liderem pod względem liczby uzyskanych certyfikatów IV oraz V stopnia (54,3% oraz 87,3%).Tak dobry wynik jest przede wszystkim zasługą Rosji, której liczba certyfikacji IV i V stopnia stanowi aż 49,1% oraz 67,3% światowego ogółu. Warto również zwrócić tu uwagę na kraje nie posiadające dużej liczby ogólnej certyfikacji, a mogące poszczycić się stosunkowo wysokim wskaźnikiem specjalistów V stopnia: Białoruś (6,3%), Ukrainę (5,2%) oraz Azerbejdżan (4,2%), które liczbą wspomnianych certyfikatów wyprzedziły taką potęgę jak Korea Południowa. Jeżeli zaś chodzi o Polskę, zaobserwować możemy tu 24 osoby (0,3%) posiadające certyfikat I stopnia oraz zaledwie jedną osobę (0,1%) z certyfikacją III stopnia.Prezentowane wyniki jasno ukazują, że do światowej średniej, nie wspominając o czołówce, jeszcze bardzo nam daleko i w pierwszej fazie wprowadzania TRIZ w Polsce powinno skupić się głównie na zwiększaniu liczby specjalistów I, II oraz III stopnia, następnie po osiągnięciu zadowalającej ich liczby skoncentrować się na wyższych poziomach wiedzy.

Tabela5[1]

Ostatni z analizowanych regionów – Ameryka Północna i Południowa stosunkowo dobry wynik jeżeli chodzi o liczbę IV stopnia certyfikacji uzyskał dzięki liderowi regionalnemu – Stanom Zjednoczonym. Warto zauważyć, że USA pomimo bardzo niewielkiej liczby specjalistów I stopnia (1,1% wobec ogółu) inwestuje w kadry z wyższym poziomem wiedzy. Uwagę zwraca fakt dość wysokiej liczby certyfikacji na najwyższy, V stopień – 6,3% w skali światowej. Pomimo jednak stosunkowo dobrych wyników uzyskanych przez Stany Zjednoczone w poszczególnych kategoriach, region Ameryki Północnej i Południowej nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle pozostałych rejonów.

Wykres6[1]

Kolejną istotną kwestią, nad którą warto się tu pochylić, są lata uzyskania poszczególnych certyfikatów. Warto tu zaznaczyć, że liczba poszczególnych certyfikatów w oparciu o lata ich uzyskania różni się od ogólnej ich liczby ze względu na brak danych odnośnie niektórych z nich. Zaprezentowane tu wyniki dotyczą państw szczycących się największą liczbą certyfikacji w poszczególnych stopniach (oraz Polski, jeżeli istnieje taka możliwość) oraz odnoszą się tylko do dostępnych danych (uwaga ta dotyczy wszystkich podobnych wykresów i tabel tego typu). Jak już zostało to wspomniane, niekwestionowanym liderem I stopnia certyfikacji jest Korea Południowa. Możemy obserwować tu znaczny wzrost zainteresowania certyfikowaniem się w tym kraju na przestrzeni lat 2009, aż do 2013 roku, gdzie nastąpił największy do tej pory wzrost liczby osób z certyfikatem. Rok 2014 przyniósł regres liczby certyfikacji, jednak warto zauważyć, że dane z 2014 aktualnie odnoszą się tylko do stanu z końca sierpnia. Pozostałe kraje w niniejszym zestawieniu utrzymują stałą tendencję wzrostową i wszystko wskazuje na to, że liczba certyfikacji w tych państwach będzie wzrastać. Jeżeli zaś chodzi o Polskę, początek szerszego zainteresowania TRIZ datować można na 2013 roku, kiedy uzyskano 22 certyfikaty I stopnia. Kolejny rok nie jest już tak dobry, natomiast przypuszczać można, że wobec rosnącego zainteresowania TRIZ  w Polsce i pojawiającej się działalności szkoleniowej liczba ta wkrótce będzie systematycznie wzrastać.

Wykres7[1]

W przypadku certyfikacji II stopnia, ponownie liderem pozostaje Korea Południowa, w której od rozpoczęcia w 2009 roku certyfikowania na II stopień obserwować możemy stosunkowo stałą liczbę osób certyfikujących się (najwięcej zaobserwować możemy w 2011 roku). Pozostałe państwa prezentują okresowe wahania liczny certyfikacji, choć stosunkowo wysoka liczba uzyskana w 2014 roku przez Chiny pozwala prognozować rosnące zainteresowanie tym stopniem certyfikacji.

Wykres8[1]

III stopień certyfikacji ponownie przynosi starego lidera Koreę Południową, choć zauważyć tu można systematyczny spadek liczby certyfikacji na przestrzeni lat. Co ciekawe 4 w ogólnym zestawieniu ilości uzyskanych certyfikatów Chiny zanotowały w poprzednim roku znaczny wzrost liczby certyfikatów, co pozwala sądzić, nawet pomimo słabego 2014 roku, że na przestrzeni najbliższych lat Chińczycy znacząco zwiększą ich liczbę. Jedyny zaś certyfikat uzyskany przez Polskę (2012) potwierdza jeszcze bardzo niski poziom TRZI w tym kraju.

Tabela6[1]

W przypadku certyfikatów na IV i V stopień baza lat, w których uzyskiwano poszczególne certyfikaty okazała się zbyt szeroka aby ukazać ją na wykresie, dlatego też zdecydowano się tu na prezentację za pomocą tabeli. Liderem klasyfikacji zdobytych certyfikatów IV stopnia jest Rosja, która największą liczbę certyfikacji uzyskała w latach 2000-2003. W późniejszych okresach wzrost specjalistów tej grupy był stosunkowo niewielki i utrzymywał się na jednolitym poziomie. Druga w zestawieniu Korea Południowa notuje okresowe wahania wzrostu. Pierwszym poważnym okresem wzrostowym były lata 2003-2006, następnym zaś okres najnowszy, przypadający na lata 2010-2013. Trzecie zaś Stany Zjednoczone swój wysoki wynik zawdzięczają 2001 rokowi, kiedy uzyskały tu aż 15 certyfikatów IV stopnia.

Tabela7[1]

Najwyższy poziom certyfikacji uzyskiwany został przede wszystkim w 1998 roku. Zarówno lider klasyfikacji Rosja, jak i widoczne tu Białoruś i Ukraina uzyskały w tym czasie zdecydowaną większość certyfikacji nie notując już później spektakularnych wzrostów. Jeżeli zaś chodzi o Stany Zjednoczone, największy wzrost zaobserwować możemy w latach 2011-2012, lecz nie można uznać go za bardzo wyraźny. Zaprezentowana tabela jasno ukazuje, że zdobycie ostatniego poziomu certyfikacji nie jest jeszcze powszechnie dostępne i ogranicza się do kilku wybranych krajów.

Wykres9[1]

Prezentowany powyżej wykres demonstruje procentowy udział kobiet i mężczyzn w uzyskiwaniu certyfikacji TRIZ. Należy tu wspomnieć, że prezentowane wyniki pomijają udział Korei Południowej, gdzie brak danych nie pozwalał na stwierdzenie płci osoby uzyskującej certyfikat (uwaga ta dotyczy również następnej tabeli). Na prezentowanym wykresie wyraźnie widać znaczącą przewagę mężczyzn nad kobietami. TRIZ jest światem silnie zmaskulinizowanym i nic nie wskazuje na to, aby taki stan rzeczy miał się zmienić.

Tabela8[1]

Powyższa tabela ukazuje procentowy udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych stopniach certyfikacji w krajach z najwyższą liczbą ogólną uzyskanych certyfikacji oraz Polski. Kolorem zielonym zaznaczono najwyższą liczbę reprezentantów poszczególnej płci w analizowanych kategoriach. Pomimo znacznej przewagi mężczyzn w każdej z kategorii zauważyć można tu również pewne aspekty działalności kobiet. Państwem o największym stopniu równości płci jest Rosja, która poszczycić się może największą liczbą kobiet w każdej kategorii certyfikacyjnej. Podobnie jak w przypadku mężczyzn wśród kobiet obserwujemy tendencję do zmniejszania ich liczebności w wyższych stopniach certyfikacji z wyjątkiem najwyższego, V stopnia. Co ciekawe, w przypadku Polski możemy mówić tu o stosunkowo największym poziomie równości, jednakże warto podkreślić, że bardzo niewielka liczba certyfikacji może mieć znaczący wpływ na taki wynik.

 

Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki ukazały stan i liczbę certyfikacji TRIZ na świecie. Analiza ilościowa pozwoliła stwierdzić, że TRIZ uprawiany jest głównie w krajach o wysoko rozwiniętym przemyśle technologicznym lub też rozwijany jest w państwach aspirujących do tego miana. Korelacja pomiędzy poziomem technologicznym a szkoleniem TRIZ w danym kraju jest tu wyraźnie widoczna. Poszczególne stopnie certyfikacji dość znacząco różnią się między sobą. Im wyższy stopień, tym mniejsza liczba specjalistów mogąca się nim legitymować. Bezwzględnym liderem pierwszych trzech stopni certyfikacji jest Korea Południowa, która jednak przegrywa wyraźnie z Rosją, jeżeli chodzi o najwyższe poziomy wiedzy TRIZ. W świetle zaprezentowanego materiału prognozować można dalszy wzrost zainteresowania TRIZ na świecie. Choć zdobywanie wyższych poziomów certyfikacji ma charakter wahadłowy, a większość (zwłaszcza w przypadku V stopnia) certyfikatów uzyskano co najmniej dekadę temu w Rosji, to liczba niższych stopni wzrasta w sposób względnie systematyczny i stąd powyższy wniosek. Świat TRIZ jest też światem silnie zmaskulinizowanym. Obserwujemy tu bardzo wyraźną przewagę liczby mężczyzn nad kobietami. Jeżeli zaś chodzi o Polskę, to zaczyna ona dopiero stawiać pierwsze kroki na polu zdobywania certyfikacji TRIZ. Choć proces ten jest bardziej egalitarny niż na świecie, niewielka liczba certyfikacji musi ulec zmianie jeżeli kraj ten chce zasłużyć na status kraju wysoko rozwiniętego pod względem innowacyjnym i technologicznym. Rosnące zainteresowanie tematyką oraz szkoleniami TRIZ w Polsce pozwala sądzić, że mizerny stan zaobserwowany w niniejszym opracowaniu w najbliższych latach ulegnie znaczącej poprawie.

Wszystkie artykuły
Return to top of page
X
X
X